OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU LECZENIA UZALEŻNIEŃ PRZEZ LEKARZA PSYCHIATRĘ W WYMIARZE 25 GODZIN TYGODNIOWO
loading...
„Nie ma nic łatwiejszego jak kogoś osądzić
i nic trudniejszego jak kogoś zrozumieć”
Przewiń na dół strony
zamknij Ponownie, do odwołania Ośrodek udziela pomocy tylko telefonicznie,
prosimy dzwonić na numery – 91 455 83 43; 91 455 82 90; 533 058 921.
Czytajcie uważnie sms-y, które będziecie otrzymywać z Ośrodka, jeżeli zmieniłaś/zmieniłeś nr telefonu, natychmiast zawiadom o tym Ośrodek

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU LECZENIA UZALEŻNIEŃ PRZEZ LEKARZA PSYCHIATRĘ W WYMIARZE 25 GODZIN TYGODNIOWO

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r. poz.295, 567) oraz art. 146 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1398,1492,1493 i 1578):

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu

ul. Ostrowska 7, 71 – 757 Szczecin
tel. 91 455 – 83 – 43;  91 455 – 82 – 90;   mail: otu@otu.szczecin.pl

 

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym negocjacje na zawarcie umowy na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu leczenia uzależnień na okres od 1.01.2021 rok do 31.12.2025 rok – świadczenia udzielane przez lekarza psychiatrę w wymiarze 25 godzin tygodniowo.

Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w wyżej wymienionej dziedzinie medycyny oraz spełniające warunki określone w art. 18 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Oferta powinna być zgodna ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i sporządzona na formularzu ofertowym. Materiały te można pobrać w formie pisemnej w sekretariacie Samodzielnego Publicznego ZOZ – Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, w godz. 9.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej   www.otu.szczecin.pl  ”zakładka aktualności”.

Oferty należy składać   w formie pisemnej, pod rygorem odrzucenia, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem ujętym w załączniku nr 3 do szczegółowych warunków konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, określonych przez Samodzielny Publiczny ZOZ – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7.

Termin składania ofert: do dnia 27 listopada 2020 roku, tj. do piątku, do godz. 12.00 w sekretariacie Samodzielnego Publicznego ZOZ – Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Samodzielnego Publicznego ZOZ – Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7 na jeden dzień przed terminem otwarcia ofert, tj. do dnia 26 listopada 2020r.

Otwarcie ofert: nastąpi w dniu 30 listopada 2020 roku o godz. 12.00 w siedzibie Samodzielnego Publicznego ZOZ – Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego ZOZ – Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7 www.otu.szczecin.pl oraz na tablicy informacyjnej w dniu 10 grudnia 2020 roku.

Samodzielny Publiczny ZOZ – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7 zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości oraz do  przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Samodzielny Publiczny ZOZ – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7 zasad przeprowadzania postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze zgodnie z art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
Nawiguj do ośrodka

S P Z O Z / Ośrodek Terapii Uzależnien od Alkoholu

71-757 Szczecin, ul. Ostrowska 7

Zapraszamy Pn.-Cz. 8.00 do 20.00
Piątek 8.00 do 17.00​.

 

tel. (91) 455 - 83 - 43 - rejestracja Ośrodka

tel. (91) 455 - 82 - 90  - sekretariat dyrektora Ośrodka

fax. (91) 886 - 90 - 22

otu@otu.szczecin.pl

Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
  3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
  9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO