Dzienny Oddział Terapii Uzależnień
loading...
Przewiń na dół strony

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień

Największym zasobem Oddziału Dziennego jest zespół psychoterapeutów i lekarzy posiadających wieloletnie doświadczenie w  leczeniu uzależnień. Dzienny ddział zajmuje się leczeniem osób uzależnionych, które dobrowolnie wyraziły zgodę na leczenie lub zostały zobowiązane do leczenia przez sąd.

Leczenie w Dziennym Oddziale jest refundowane w ramach umowy z NFZ (bezpłatnie dla pacjenta). Odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 13.00. Czas trwania zakłada 8 – tygodniowy program terapii, podczas którego pacjenci mają możliwość uczestniczyć w zajęciach grupowych, a także w konsultacjach indywidualnych. Pacjenci w ramach terapii korzystają z konsultacji lekarskich (lekarz psychiatra). W razie potrzeby istnieje możliwość otrzymania zwolnienia lekarskiego z powodu niezdolności do pracy na czas pobytu w Oddziale. Podczas terapii pacjentom zapewniamy posiłek. Uczestnicy tej formy terapii mogą korzystać z intensywności oddziaływań psychoterapeutycznych porównywalnej do oddziałów stacjonarnych, zachowując  jednocześnie kontakt z bliskimi oraz wprowadzać na bieżąco korektę swoich zachowań i wprowadzać zmiany w swoim życiu.

Program zajęć obejmuje psychoedukację, zajęcia warsztatowe, techniki relaksacji, trening radzenia sobie ze stresem, trening komunikacji, trening asertywności.

Terapia w Oddziale Dziennym przygotowuje  pacjentów do kontynuowania terapii w Poradni Terapii  Uzależnień.Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
  3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
  9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO