Uzależnienie od alkoholu
loading...
Przewiń na dół strony

Uzależnienie od alkoholu

Okazji do picia alkoholu zawsze było, jest i będzie dużo. To stały element kultury służący dopełnieniu obrzędów religijnych, budowaniu więzi społecznych, rozładowaniu napięć, a także chwilowemu oderwaniu się od problemów i szarej rzeczywistości. Uroczystości rodzinne, sukcesy osobiste, a nawet wydarzenia społeczne to dla wielu osób okazja do wzniesienia toastu. W wielu domach pije się na chrzcinach, weselach, stypach, urodzinach, imieninach i rocznicach, a dzieci od małego obserwują rodziców, którzy życiowe wydarzenia te pozytywne „podlewają” zaś te negatywne „zalewają” alkoholem. Alkohol jest bardzo  łatwo dostępnym towarem. Niestety coraz częściej staje się on w polskich domach elementem codzienności.

Alkohol jest substancją toksyczną

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia Europejczyków. Ryzyko szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem zależy w znacznej mierze od ilości wypijanego alkoholu, przy czym naukowcy nie określili dotąd dawki całkowicie bezpiecznej, czyli takiej, która gwarantowałaby zupełny brak negatywnych konsekwencji spożywania napojów alkoholowych dla zdrowia. Większość problemów zdrowotnych o charakterze somatycznym i/lub psychicznym pojawia się w wyniku przewlekłego nadużywania alkoholu. Nierzadko jednak nawet osoby spożywające alkohol okazjonalnie mogą doświadczyć problemów spowodowanych piciem, na przykład zatrucia alkoholem, upicia patologicznego, kaca, urazów fizycznych i wypadków, „urwanych filmów”, przemocy oraz problemów zdrowotnych wynikających z połączenia alkoholu i leków.

Alkohol wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, co powoduje zmiany nastroju, myślenia i zachowania. Większość pijących uważa, że alkohol działa pobudzająco lub odprężająco. Tak jednak nie jest. Alkohol należy do depresantów. Ożywienie, odprężenie, euforia i podniecenie są odczuwane w pierwszej fazie działania alkoholu i mają charakter przejściowy, co wynika z hamowania mechanizmów kontrolujących, stąd zaburzenia samokontroli i krytycyzmu oraz duże wahania nastroju. W drugiej fazie działania alkoholu pijący zaczyna odczuwać znużenie, spowolnienie i senność.

Psychoaktywne działanie alkoholu zależy przede wszystkim od jego stężenia we krwi.

 1. 0,2–0,5‰ – występuje odprężenie i euforia, mogą wystąpić nieznaczne zaburzenia równowagi, zmniejszenie krytycyzmu, upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zaburzenia widzenia.
 2. 0,5–0,7‰ – następują zaburzenia sprawności ruchowej, niezauważalne osłabienie refleksu, nadmierna pobudliwość i gadatliwość, pogorszenie zdolności uczenia się i zapamiętywania, a także osłabienie samokontroli i błędna ocena własnych możliwości.
 3. 0,7–2‰ – występują zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej, podwyższenie progu bólu, zmniejszenie sprawności intelektualnej (błędy w logicznym rozumowaniu, wadliwe wyciąganie wniosków itp.), opóźnienie czasu reakcji, wyraźna drażliwość, zachowania agresywne, pobudzenie seksualne, wzrost ciśnienia krwi, przyspieszenie akcji serca, wymioty świadczące o obronie organizmu przed przedawkowaniem.
 4. 2–3‰ – pojawiają się zaburzenia mowy (mowa bełkotliwa), wyraźne spowolnienie i zaburzenia równowagi, wzmożona senność, znacznie osłabiona zdolność do kontroli własnych zachowań, „urwane filmy”.
 5. 3–4‰ – następuje spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, osłabienie odruchów fizjologicznych lub ich zanik.
 6. Powyżej 4‰ – to dla zdecydowanej większości konsumentów alkoholu stan zagrożenia życia. Może wystąpić głęboka śpiączka, nasilają się zaburzenia czynności ośrodka oddechowego i naczyniowo-ruchowego, może także dojść do porażenia tych ośrodków przez alkohol.

 Sygnały ostrzegawcze:

 • znany Ci jest stan wewnętrznego napięcia połączony z chęcią natychmiastowego wypicia alkoholu
 • wypicie alkoholu przynosi Ci ulgę (staje się on lekarstwem na problemy: stres, smutek, samotność, lęk, bezsenność)
 • zauważyłeś że pijesz coraz częściej i więcej
 • Dochodzi do picia alkoholu w sytuacjach, które zdecydowanie wymagają abstynencji
 • trudno Ci przestać pić, gdy już zaczniesz
 • zdarzyło się, że piłeś kilka dni pod rząd
 • doświadczasz przykrych dolegliwości fizycznych i psychicznych po przerwaniu picia
 • następnego dnia poprawiasz sobie samopoczucie alkoholem („klinowanie”)
 • masz coraz więcej kłopotów związanych z Twoim piciem
 • Pojawiają się trudności z przypomnieniem sobie, co się działo poprzedniego dnia w sytuacjach związanych z piciem ( „urwane filmy”)
 • wiele razy postanowiłeś, że od jutra przestaniesz pić
 • coraz częściej czujesz się winny temu, że pijesz
 • bliscy mówią Ci, że za dużo pijesz

 możesz sobie pomóc i już teraz:

 • dowiedzieć się w czym tkwi Twój problem
 • uzyskać odpowiedzi na pytania, wyjaśnić wątpliwości
 • dowiedzieć się jak utrzymać abstynencję
 • poprawić swoją jakość życia
 • poprawić relacje w rodzinie

oferujemy terapię:

 • ambulatoryjną w Poradni  Terapii Uzależnień - czas trwania określany jest indywidualnie dla każdego pacjenta, forma terapii: indywidualna i grupowa
 • intensywną na Oddziale Dziennym, terapia trwa 8 tygodni, forma terapii: grupowa

oferta dodatkowa:

 • umożliwiamy naszym pacjentom udział w mitingach AA
 • organizujemy warsztaty i szkolenia

umożliwiamy konsultacje prawne i możliwość spotkania z pracownikiem socjalnym.Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
 3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
 9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO