Dorosłe Dzieci Alkoholików
loading...
Przewiń na dół strony

Dorosłe Dzieci Alkoholików

Syndrom DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) definiuje się jako to zespół utrwalonych schematów działania, jakie dziecko wynosi z domu, w którym pojawił się problem alkoholowy. Zaburzenia te mają podłoże psychologiczne, a ich obecność wynika z doświadczeń dzieciństwa i sposobów radzenia sobie z nimi.

Osoby dorastające w rodzinach, w których alkohol odgrywał znaczącą rolę, mają zaburzony prawidłowy sposób myślenia i postrzegania, a proces wychowawczy dziecka w wadliwym modelu rodziny rzutuje na jego poziom funkcjonowania w życiu dorosłym. Alkoholizm w rodzinie pozbawia dzieci własnej tożsamości, wartości i pewności siebie, w dorosłości dalej pozwalają innymi łamać swoje prawo do bycia niezależnym i szczęśliwym. Koszty emocjonalne w rodzinach alkoholowych  są bardzo wysokie i wpływają na jakość życia społecznego, zawodowego, towarzyskiego, własnej rodziny, a także na zdrowie fizyczne czyli całą somatykę. Dorośli dorastający w takim środowisku, choć często nie są tego świadomi, mają cechy i umiejętności, które wykształcili w sobie, aby przetrwać trudne dzieciństwo i młodość. W życiu dorosłym są to zasoby, które odkryte zwykle dopiero podczas terapii stanowią ich mocne strony.

Podobne problemy odczuwają dzieci wychowujące się w domach gdzie dominująca rola przypada innemu niż alkohol uzależnieniu – hazard, narkotyki. Oferta terapeutyczna naszego  ośrodka jest również kierowanych do tych pacjentów.

Sygnały ostrzegawcze:

 • brak Ci pewności co do własnej roli w rodzinie  
 • towarzyszy Ci poczucie osamotnienia, krzywdy 
 • towarzyszy Ci poczucie stałego zagrożenia nawet wtedy, gdy nic złego się nie dzieje
 • odczuwasz nadmierne poczucie odpowiedzialności i pragnienie kontrolowania siebie i otoczenia lub odwrotnie brak umiejętności przyjmowania odpowiedzialności za swoje działania
 • masz trudności z nawiązywaniem bliskich kontaktów 
 • odczuwasz lęk przed odrzuceniem 
 • obawiasz się nowych sytuacji, przesadnie reagujesz na zmiany, na które nie masz wpływu
 • masz łatwość wchodzenia w relacje z ludźmi w rolę powiernika i ratownika, co powoduje często podporządkowanie swojego życie innym
 • tłumisz własne uczucia (pozytywne jak i negatywne), nie okazujesz ich 
 • masz trudności z przeprowadzeniem swoich zamiarów od początku do końca 
 • nie potrafisz określić własnych potrzeb 
 • bardzo dużo od siebie wymagasz, surowo siebie oceniasz
 • bezustannie poszukujesz potwierdzenia i uznania
 • niemożność odprężenia się, zabawy, odczuwania przyjemności

 możesz sobie pomóc i już teraz:

 • uporządkować swoje relacje z bliskimi 
 • nauczyć się konstruktywnego korzystania z własnych uczuć
 • zadbać o realizację własnych potrzeb 
 • rozwiązywać swoje problemy
 • poprawić swoją jakość życia

Oferujemy terapię:

 • indywidualną
 • grupową

oferta dodatkowa:

 • organizujemy warsztaty i szkolenia
 • umożliwiamy konsultacje prawne i możliwość spotkania z pracownikiem socjalnym.Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
 3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
 9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO