TERAPIA INDYWIDUALNA
loading...
Przewiń na dół strony

TERAPIA INDYWIDUALNA

Sesje terapii indywidualnej oferowane przez nasz Ośrodek świadczone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną. Jedna sesja  trwa 50 minut. Ilość sesji zleży od potrzeb pacjenta i decyzji psychoterapeuty. Sesje terapii indywidualnej składają się na proces terapeutyczny,  koncentrują się na rozpoznaniu problemów pacjenta, a następnie poprzez systematyczną i konsekwentną pracę terapeutyczną prowadzą do zmiany

Dzięki terapii indywidualnej nasi pacjenci mają możliwość zgłębienia wiedzy o sobie, poznania źródła swoich zachowań i postaw, a także zrozumienia, rozpoznawania, nazywania i okazywania uczuć i emocji.  Celem sesji terapii indywidualnej jest wypracowanie przez pacjenta umiejętności panowania nad swoim zachowaniem.  Nasi specjaliści w profesjonalny sposób prowadzą pacjenta przez poszczególne etapy terapeutycznej drogi wykorzystując połączenie sprawdzonych metod terapii z jej najnowszymi formami. Pacjent poprzez proces samopoznania i pracy nad sobą poprawia swoje funkcjonowanie oraz relacje rodzinne, zawodowe i społeczne.    Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
  3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
  9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO