Rodzaje uzależnień
loading...
Przewiń na dół strony

Rodzaje uzależnień

Rodzaje uzależnień, które leczymy:

 • Alkoholizm
   
 • Uzależnienia od innych substancji psychoaktywnych
  (narkotyki, dopalacze, leki) w połączeniu z alkoholem
   
 • hazard
   

Inne problemy związane z uzaleznieniami:

 • współuzależnienia
   
 • DDA
   
 • DDH


 • Uzależnienie od alkoholu

  Okazji do picia alkoholu zawsze było, jest i będzie dużo. To stały element kultury służący dopełnieniu obrzędów religijnych, budowaniu więzi społecznych, rozładowaniu napięć, a także chwilowemu oderwaniu się od problemów i szarej rzeczywistości. Uroczystości rodzinne, sukcesy osobiste, a nawet wydarzenia społeczne to dla wielu osób okazja do wzniesienia toastu. W wielu domach pije się na chrzcinach, weselach, stypach, urodzinach, imieninach i rocznicach, a dzieci od małego obserwują rodziców, którzy życiowe wydarzenia te pozytywne „podlewają” zaś te negatywne „zalewają” alkoholem. Alkohol jest bardzo  łatwo dostępnym towarem. Niestety coraz częściej staje się on w polskich domach elementem codzienności.

  20 września 2023r. 6786
 • Uzależnienie od hazardu

  Termin hazard wywodzi się od arabskiego słowa „az-zahr” oznaczającego grę w kości. W tłumaczeniu z języka angielskiego hazard oznacza ryzyko, a z francuskiego przypadek, łut szczęścia. Terminem tym powszechnie określa się wszystkie gry na pieniądze lub inne przedmioty wartościowe, których wynik nie zależy od umiejętności czy wiedzy gracza, ale jest dziełem przypadku (losu).

  20 września 2023r. 6030
 • Uzależnienia od innych substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, leki) w połączeniu z alkoholem

  W literaturze można spotkać się z terminami uzależnienie krzyżowe lub uzależnienie mieszane. Choć terminy te mają zupełnie inne znaczenie, wielokrotnie błędnie używane są zamiennie. Uzależnienie mieszane dawniej nazywane politoksykomanią to naprzemienne zażywanie różnych substancji psychoaktywnych. W uzależnienie krzyżowym  natomiast osoba uzależniona próbuje tłumić objawy zespołu abstynencyjnego odstawienia jednej substancji psychoaktywnej, sięgając po kolejną.

  20 września 2023r. 7789
 • Współuzależnienia

  Współuzależnienie  to zaburzona adaptacja do trudnej sytuacji, poprzez utrwalenie specyficznych wzorców funkcjonowania i reagowania, które rozwijają się w okresie utrzymywania relacji z osobą uzależnioną. Życie z osobą uzależnioną nie jest łatwe. Osoba zmagająca się z alkoholizmem  czy  narkomanią  może być nieprzewidywalna, co wpływa destrukcyjnie zarówno na relacje partnerskie, jak i rodzinne.

  20 września 2023r. 5970
 • Dorosłe Dzieci Alkoholików

  Syndrom DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) definiuje się jako to zespół utrwalonych schematów działania, jakie dziecko wynosi z domu, w którym pojawił się problem alkoholowy. Zaburzenia te mają podłoże psychologiczne, a ich obecność wynika z doświadczeń dzieciństwa i sposobów radzenia sobie z nimi.

  20 września 2023r. 6203


 • Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
  3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
  9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  tel. 91 455-83-43

  Rozumiem, zamknij okno RODO