Zarządzający oraz kadra ekonomiczno-administracyjna
loading...
Przewiń na dół strony

Zarządzający oraz kadra ekonomiczno-administracyjna

 


 • dr n. zdr. Marta Giezek

  Dyrektor Ośrodka
  doktor nauk o zdrowiu, mgr pielęgniarstwa,  gerontopedagog, mediator sądowy, absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracownik naukowo-dydaktyczny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katedrze Medycyny Społecznej, Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.

  Ukończyła studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej, zarządzania w ochronie zdrowia oraz MBA w ochronie zdrowia (dwuletnie studia podyplomowe w PUM). Zawodowo od 25 lat związana z ochroną zdrowia i pomocą społeczną. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I i II stopnia. Posiada Certyfikat Specjalisty w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, w tym w szczególności rodzin z problemem uzależnień, wydany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Ukończyła Studium Terapii Par (140 godzin) w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Ukończyła kurs podstawowy i zaawansowany  TSR, a także kursy specjalistyczne. Pracuje w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach TSR. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

   

  26 września 2023r. 2107
 • lek. psychiatra Mokosa Marek

  Z-ca Dyr. ds. Medycznych
  wykształcenie wyższe, uzyskana specjalizacja pierwszego i drugiego stopnia z dziedziny psychiatrii, ok. 27 - letnie doświadczenie w zawodzie lekarza psychiatry, biegły sądowy z dziedziny psychiatrii.

  27 września 2023r. 6763
 • mgr Jańczuk Jolanta

  Główny Księgowy
  wykształcenie wyższe, 35 lat stażu pracy, w tym 24 lata w jednostkach ochrony zdrowia.

  27 września 2023r. 1889
 • mgr Sankowska Anna

  Kierownik Działu Administracyjnego

  27 września 2023r. 2089
 • mgr Szumska Grażyna

  Starszy Inspektor ds Ekonomiczno - Administracyjnych

  27 września 2023r. 1881
 • mgr Banicki Piotr

  Informatyk, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

  27 września 2023r. 1900


 • Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
  3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
  9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  tel. 91 455-83-43

  Rozumiem, zamknij okno RODO