Założenia teoretyczne oddziaływań psychoterapeutycznych
loading...
Przewiń na dół strony

Założenia teoretyczne oddziaływań psychoterapeutycznych

Psychoterapia to metoda leczenia oparta na procesie, który zachodzi w kontakcie międzyludzkim oraz stosowaniu metod psychologicznych przez osobę prowadzącą terapię. Jest to proces świadomy i planowany, podporządkowany aktualnej wiedzy naukowej. Psychoterapię prowadzi psychoterapeuta czyli osoba posiadająca wiedzę z zakresu psychopatologii, psychologii, psychoterapii, zdobywaną w procesie szkoleń, superwizji i w pracy zawodowej.

Celem psychoterapii jest zmniejszenie cierpienia doświadczanego przez klienta. Dzieje się to dzięki pracy nad sposobem myślenia, przeżywania emocji oraz zachowania. Psychoterapeuta pomaga klientowi zrozumieć źródła swojego zachowania oraz odnaleźć drogę do dobrego samopoczucia.

W naszym Ośrodku oferujemy psychoterapię dla osób uzależnionych od alkoholu, hazardu, osób z syndromem współuzależnienia oraz z syndromem dorosłego dziecka alkoholika. Osoby będące w procesie psychoterapii mają możliwość skorzystania z krótkoterminowej terapii par.

Psychoterapia w naszym ośrodku przebiega w formie terapii indywidualnej oraz grupowej. Program ośrodka bazuje na podejściu integracyjnym, czyli łączy różne metody pracy terapeutycznej, głównie wynikające z nurtu poznawczo-behawioralnego, systemowego, humanistycznego, Dialogu Motywującego oraz korzysta z doświadczeń i idei Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

Psychoterapia osób uzależnionych ma na celu zwiększanie zdolności do trwałego utrzymywania abstynencji oraz radzenia sobie z problemami bez używek czy hazardu. Uzależniony buduje swoją świadomość na temat uzależnienia, tego jak wpływa ono na proces myślenia, przeżywania, postrzegania siebie. Prowadzi do zdrowego i konstruktywnego życia z uwzględnieniem otoczenia osoby uzależnionej, czyli wpływu funkcjonowania uzależnionego na najbliższych.

Psychoterapia osób z syndromem współuzależnienia skupia się na udzieleniu wsparcia i zmotywowaniu pacjentów do ochrony siebie a w dalszej pracy zmianę funkcjonowania pacjenta. Osoby współuzależnione poznają w jaki sposób życie z osobą uzależnioną na nie wpływa w obszarze myślenia, przeżywania, obrazu siebie. Dzięki temu budują swoją świadomość odnośnie tego, jakimi schematami się kierują oraz jakie zachowania są dla nich szkodliwe oraz szkodliwe dla osoby uzależnionej. Przez to mogą rozróżnić jakie zachowania pomagają osobie uzależnionej w kontynuacji picia czy grania, a jakie zachowania są konstruktywne zarówno dla członków rodziny jak i przede wszystkim dla ochrony samego siebie.

Psychoterapia osób z syndromem dorosłego dziecka alkoholika zakłada, że problemy, z którymi borykają się oni w życiu w większości mają swoje źródło w doświadczeniach z dzieciństwa. Budowanie bezpiecznej relacji terapeutycznej pomaga w określeniu tych problemów i szukaniu schematów przyczyniających się do ich powstania. W terapii indywidualnej i grupowej pacjenci mają możliwość badania schematów, ich genezy oraz roli, jaką ogrywają w obecnym życiu. Dzięki temu możliwe jest przepracowanie trudnych doświadczeń i tworzenie nowego obrazu siebie. Terapia w grupie pomaga w odkrywaniu siebie oraz w budowaniu nowych umiejętności międzyludzkich.Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
  3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
  9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO