Uzależnienia
loading...
Przewiń na dół strony

Uzależnienia

Uzależnienie, czyli zaburzenie mózgu skłaniające ludzi do nadużywania określonej substancji psychoaktywnej lub angażowania się w zachowania przynoszące przyjemne doznania, stanowi problem, z którym ludzkość zmaga się od wieków. Pomimo, dość powszechnej opinii, że przyczyna uzależnień tkwi przede wszystkim w słabej woli jednostki,  badania przeprowadzone przez naukowców dowiodły, że proces ten jest zdecydowanie bardziej skomplikowany, a wpływ na niego ma wiele różnorodnych czynników.

Funkcjonowanie  w nałogu jest niebezpieczne, ponieważ osoby uzależnione często przez długi czas nie są świadome swojej choroby. Objawy alkoholizmu, narkomanii, lekomanii czy hazardu bywają niezauważalne nawet dla osób z najbliższego otoczenia. Dlatego tak trudno jest dostrzec granicę pomiędzy kontrolowanym sięganiem po używki a uzależnieniem. Osoba uzależniona nawet w obliczu sytuacji kryzysowej będzie zapewniać, że ma wszystko pod kontrolą i poradzi sobie na własna rękę. Leczenie z reguły rozpoczyna się od uświadomienia pacjentowi, że tak naprawdę on sam nie sprawuje już kontroli nad własnym życiem, a normalne funkcjonowanie nie jest możliwe bez zaspokojenia towarzyszącego uczucia głodu.

Obecnie mamy szeroki wybór różnych ośrodków leczenia uzależnień. Mimo to, decyzja o tym, gdzie szukać pomocy wciąż nie należy do łatwych. Pamiętajmy jednak, że tylko profesjonalny ośrodek leczenia uzależnień ze specjalistyczną kadrą  daje szansę na realną zmianę.

W naszym Ośrodku Terapii Uzależnień do każdej osoby podchodzimy indywidualnie. Podstawą jest dokładne zdiagnozowanie, które pozwala określić stopień zaawansowania choroby oraz  zmian jakie  zaszły w organizmie pacjenta. Na tej podstawie specjalista terapii uzależnień wspólnie z pacjentem układa plan leczenia obejmujący jego formę, zakres i czas.

Terapia uzależnień polega przede wszystkim na uczestnictwie w indywidualnych sesjach lub zajęciach grupowych. Celem tych spotkań jest nauczenie pacjenta codziennego funkcjonowania bez wywołującego uzależnienie czynnika. Bardzo ważna rolę w tym procesie odgrywa wsparcie rodziny. Często okazuje się, że bliscy są osobami współuzależnionymi
i sami również potrzebują konsultacji i pomocy specjalistycznej.Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
  3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
  9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO