Priorytety w pracy z pacjentem
loading...
Przewiń na dół strony

Priorytety w pracy z pacjentem

Profesjonalizm i rozwój – specjalistyczny zespół terapeutyczny w skład którego wchodzą lekarze i psychoterapeuci posiadający kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie w pracy z pacjentami uzależnionym i osobami współuzależnionymi. Podejście do terapii jest ukierunkowane na uzyskanie jak najlepszych efektów przy wykorzystaniu dostosowanych do potrzeb i możliwości pacjenta narzędzi, technik i programów w oparciu
o aktualną i nowoczesną wiedzę. zespół OTU nieustannie się kształci oraz systematyczne korzysta z superwizji.

Holistyczne podejście do pacjenta – pracujemy z pacjentem w sposób całościowy.
W procesie terapii zwracana jest uwaga na czynniki zewnętrzne, wpływające na pacjenta takie jak dieta, sen, warunki życia, pracy, relacje rodzinne,  itp. oraz czynniki wewnętrzne – emocje, myśli, odczucia, przeżycia. Jest to całokształt, który wpływa na samopoczucie naszego pacjenta i ma wpływ na proces terapii i zdrowienia. Rozpatrując całość człowieka, dostrzegamy więc nie tylko jego ciało fizyczne, ale także umysł, intelekt i emocje.

Komfort – dbamy o komfort pacjentów. Pracujemy w klimatyzowanych i wyciszonych pomieszczeniach. Dużą wagę przykładamy do jakości obsługi pacjenta a każdym etapie - od poziomu rejestracji do zakończenia terapii. Zapewnimy pełną dyskrecję i poszanowanie godności.

Kompleksowość – zapewniamy terapię indywidualną i grupową w formie ambulatoryjnej
i warunkach Oddziału Dziennego. Pracujemy z pacjentami stacjonarnie, a w uzasadnionych przypadkach on-line. Zapewniamy pacjentom bezpłatną obsługę prawną oraz kontakt
z pracownikiem socjalnym. Ośrodek udostępnia również sale terapeutyczne na spotkania dla grup samopomocowych osób uzależnionych.Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
  3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
  9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO