Prawa pacjenta
loading...
Przewiń na dół strony

Prawa pacjenta

 1. Karta Praw Pacjenta oparta jest na przepisach prawa, w tym w szczególności: 

         1/ Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 

        Nr 78, poz. 483);

   2/ ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku

       Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012r. Nr 30, poz. 159);

   2/ ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

        (Dz.U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm./;

   3/ ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 

        (Dz.U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm./;

   4/ ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 

        dentysty (Dz.U. z 2005r. Nr 226, poz. 1943 z późn. zm.).

 

 2. Prawa te obejmują w szczególności:

       1/ prawo do ochrony zdrowia;

       2/ prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej  

            finansowanych ze środków publicznych;

       3/ prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych 

            ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od 

            okoliczności;

       4/ prawo do:

a) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń,

b) udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym,

c) informacji o swoim stanie zdrowia,

d) wyrażenia zgody na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy, po uzyskaniu odpowiedniej dokumentacji,

e) intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,

f) udostępniania mu dokumentacji medycznej, jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta,

g) ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej,

h) dostępu do informacji o prawach pacjenta,

i) wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie go w tym zakładzie opieki zdrowotnej,

j) wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskania od psychoterapeuty, lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w tym zakładzie,

 

3.      Pacjent ma obowiązek  przestrzegać:

1)      Regulaminu Ośrodka;

2)      postanowień kontraktu terapeutycznego;

3)      zaleceń terapeutyczno – lekarskich.Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
  3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
  9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO