Prawa pacjenta
loading...
„Nie ma nic łatwiejszego jak kogoś osądzić
i nic trudniejszego jak kogoś zrozumieć”
Przewiń na dół strony
zamknij

Uwaga!

Ośrodek przyjmuje normalnie, tak jak przed pandemią, nadal obowiązuje reżim sanitarny (dezynfekcja rąk, noszenie maseczki). Pacjenci tzw. pierwszorazowi zobowiązani są do osobistego zgłaszania się w celu uzyskania terminu przyjęcia przez psychoterapeutę uzależnień.

CAŁY CZAS CHROŃCIE SIEBIE, SWOICH BLISKICH i NAS.

Prawa pacjenta

 1. Karta Praw Pacjenta oparta jest na przepisach prawa, w tym w szczególności: 

         1/ Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 

        Nr 78, poz. 483);

   2/ ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku

       Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012r. Nr 30, poz. 159);

   2/ ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

        (Dz.U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm./;

   3/ ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 

        (Dz.U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm./;

   4/ ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 

        dentysty (Dz.U. z 2005r. Nr 226, poz. 1943 z późn. zm.).

 

 2. Prawa te obejmują w szczególności:

       1/ prawo do ochrony zdrowia;

       2/ prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej  

            finansowanych ze środków publicznych;

       3/ prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych 

            ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od 

            okoliczności;

       4/ prawo do:

a) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń,

b) udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym,

c) informacji o swoim stanie zdrowia,

d) wyrażenia zgody na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy, po uzyskaniu odpowiedniej dokumentacji,

e) intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,

f) udostępniania mu dokumentacji medycznej, jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta,

g) ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej,

h) dostępu do informacji o prawach pacjenta,

i) wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie go w tym zakładzie opieki zdrowotnej,

j) wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskania od psychoterapeuty, lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w tym zakładzie,

 

3.      Pacjent ma obowiązek  przestrzegać:

1)      Regulaminu Ośrodka;

2)      postanowień kontraktu terapeutycznego;

3)      zaleceń terapeutyczno – lekarskich.Nawiguj do ośrodka

S P Z O Z / Ośrodek Terapii Uzależnien od Alkoholu

71-757 Szczecin, ul. Ostrowska 7

Zapraszamy Pn.-Cz. 8.00 do 20.00
Piątek 8.00 do 17.00​.

 

tel. (91) 455 - 83 - 43 - rejestracja Ośrodka

tel. (91) 455 - 82 - 90  - sekretariat dyrektora Ośrodka

fax. (91) 886 - 90 - 22

otu@otu.szczecin.pl

Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
  3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
  9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO