O OTU
loading...
Przewiń na dół strony

O OTU

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie - w skrócie OTU -  za główny i najważniejszy cel stawia sobie świadczenie profesjonalnego i kompleksowego  leczenia szeroko rozumianych uzależnień. W ośrodku dokłada się wszelkich starań, aby każda osoba mogła otrzymać terapię i wsparcie zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Działania terapeutyczne dedykowane są dorosłym osobom uzależnionym od alkoholu oraz od innych substancji psychoaktywnych, dorosłym osobom uzależnionym od hazardu, a także  udzielana jest  pomoc psychologiczna osobom współuzależnionym i dorosłym dzieciom alkoholików.  

Wszystkie formy terapii prowadzone są wyłącznie przez doświadczonych specjalistów w  zakresie psychoterapii uzależnień, a praca z pacjentami koncentruje się na przeciwdziałaniu zaburzeniom zdrowia psychicznego wynikającym z uzależnienia lub współuzależnienia. Ośrodek wyróżnia się holistycznym podejściem do pacjentów
i profesjonalnym wparciem w przebiegu procesu zdrowienia. Celem naszych działań jest pomoc poprzez terapię w akceptującej uczucia atmosferze i w relacji, która rozwija, leczy
i wzmacnia. Dbamy o jakość terapii i zarówno jako Zespół, poddając pracę Terapeutów regularnej superwizji, jak również każdy ze Specjalistów osobno dokłada wysiłku aby pogłębiać swoją wiedzę i kompetencje.


 • Geneza OTU

  18 września 2023r. 3920
 • Chronologia rozwoju OTU

  18 września 2023r. 2667
 • Zaplecze OTU

  18 września 2023r. 2985


 • Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
  3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
  9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  tel. 91 455-83-43

  Rozumiem, zamknij okno RODO