Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień
loading...
Przewiń na dół strony

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień

Największym zasobem Poradni jest zespół psychoterapeutów i lekarzy posiadających wieloletnie doświadczenie w leczeniu uzależnień. Celem naszej pracy jest diagnoza problemowa, budowanie motywacji do zmiany oraz uzyskanie poprawy funkcjonowania pacjenta w sferze psychicznej, fizycznej i społecznej.

Główną formą terapii, jaką proponujemy, jest psychoterapia indywidualna i psychoterapia  grupowa.

Zajmujemy się głównie leczeniem osób uzależnionych od alkoholu, ale w naszej ofercie znajdują się również formy wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych oraz pomoc osobom, które doświadczają problemów w wyniku przyjmowania substancji psychoaktywnych oraz nałogowych zachowań, dezorganizujących ich życie (uzależnienia behawioralne).

Pacjentom pomagamy zrozumieć mechanizmy problemowych zachowań, określić istotne dla nich wartości, cele i oczekiwania oraz doprowadzić, w procesie terapii, do oczekiwanych zmian w ważnych obszarach życia.

Naszą pracę charakteryzuje indywidualne podejście do leczonych osób, oparte na bezpiecznej relacji, uwzględniające ich osobiste wybory, potrzeby, oczekiwania, możliwości.

Poradnia Terapii Uzależnień funkcjonuje  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 20.30. Do terapii przyjmowane są osoby powyżej 18 roku życia.

Korzystanie ze wszystkich świadczeń zdrowotnych oferowanych przez Poradnię  jest bezpłatne - tzn. usługi świadczone są na podstawie zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).

Nie wymagamy skierowania od lekarza rodzinnego lub innych specjalistów.

Oferta Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień skierowana jest do osób:

 • Uzależnionych od alkoholu;
 • Uzależnionych od substancji psychoaktywnych (narkotyki, leki, dopalacze) występujące łącznie z alkoholem;
 • Uzależnionych od nałogowych zachowań (m.in. hazard, uzależnienie od gier komputerowych i Internetu);
 • Osób współuzależnionych;
 • Dorosłych Dzieci Alkoholików


Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia realizuje:

 • Praca nad psychicznymi mechanizmami uzależnienia – 50 godzin przez 25 tygodni
 • Trening zapobiegania nawrotom choroby – 24 godziny przez 12 tygodni
 • Trening zachowań konstruktywnych – 24 godziny przez 12 tygodni
 • Program dla członków rodzin osób uzależnionych cz. I – 30 godzin przez 15 tygodni
 • Program dla członków rodzin osób uzależnionych cz. II – 30 godzin przez 15 tygodni
 • Program dla członków rodzin osób uzależnionych cz. III – 24 godziny przez 12 tygodni
 • Program dla dorosłych dzieci osób uzależnionych (DDA, DDH) -  24 godziny przez 12 tygodniZgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
 3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
 9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO