Kadra psychoterapeutów - poradnia
loading...
Przewiń na dół strony

Kadra psychoterapeutów - poradnia


 • mgr Chmielewska Anna

  pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

  15 stycznia 2198
 • mgr Drabowicz – Kłys Joanna

  psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta rodzinny, w trakcie specjalizacji psychologa klinicznego, doświadczenie kliniczne w psychoterapii uzależnień, współuzależnień, w trakcie podyplomowego szkolenia psychoterapeutycznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, certyfikowany Terapeuta Dialogu Motywującego, członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

  08 września 2017r. 14055
 • mgr Dudziak Dorota

  pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

  21 lipca 2021r. 6982
 • mgr Gmińska Elżbieta

  pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta rodzinny, doświadczenie kliniczne w psychoterapii uzależnień, współuzależnień,  ukończyła 200 godzinne szkolenie z podejścia terapeutycznego Dialog Motywujący.

  08 września 2017r. 12467
 • mgr inż. Gutkowski Włodzimierz

  certyfikowany instruktor terapii uzależnień.

  08 września 2017r. 12771
 • mgr Jasina Joanna

  kierownik Poradni - psycholog, socjolog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, doświadczenie kliniczne w psychoterapii uzależnień, współuzależnień, psychotraumatolog I stopnia, członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

  08 września 2017r. 13273
 • mgr Juszkiewicz Sylwia

  psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, doświadczenie kliniczne w psychoterapii uzależnień i współuzależnień, w trakcie szkolenia z terapii systemowej rodzin, psychotraumatolog I stopnia, członkini Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. 

  08 września 2017r. 13049
 • mgr Kozera Henryka

  pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

  16 marca 2022r. 4304
 • mgr Lida Joanna

  pedagog (resocjalizacja), certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta rodzinnej i indywidualnej terapii systemowej w procesie certyfikacji, członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, po szkoleniu z zakresu edukacji seksualnej i innych z obszaru psychoterapii (m.in. praca z osobami DDA i współuzależnionymi, LGBT+, z uzależnionymi od seksu, nadużywającymi jedzenia, wysokofunkcjonującymi uzależnionymi, terapia przez trening uważności itp).

  28 stycznia 2380
 • mgr Mądzik Klaudia

  psycholog,  osoba będąca w procesie uzyskiwania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień

  17 marca 2021r. 7171
 • mgr Orzechowska-Kruca Wiesława

  psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

  08 września 2017r. 13157
 • mgr Pawlak Ewa

  psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień 

  02 sierpnia 2022r. 3113
 • mgr Stachel Magdalena

  pedagog,  specjalista psychoterapii uzależnień, w procesie certyfikowania

  18 grudnia 2022r. 3007
 • mgr Szklarz Marzena

  specjalista psychoterapii uzależnień

  08 września 2017r. 13689
 • mgr Szulżycka Agnieszka

  pedagog, o specjalności resocjalizacja, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji.  

  02 sierpnia 2022r. 12775
 • lek. med. Tomaszewska-Budzińska Magdalena

  lekarz psychiatra 

  02 listopada 2020r. 12931
 • lek. med. Żukowski Bogdan

  lekarz psychiatra

  22 stycznia 2021r. 5998


 • Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
  3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
  9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  tel. 91 455-83-43

  Rozumiem, zamknij okno RODO