Uzależnienia od innych substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, leki) w połączeniu z alkoholem
loading...
Przewiń na dół strony

Uzależnienia od innych substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, leki) w połączeniu z alkoholem

W literaturze można spotkać się z terminami uzależnienie krzyżowe lub uzależnienie mieszane. Choć terminy te mają zupełnie inne znaczenie, wielokrotnie błędnie używane są zamiennie. Uzależnienie mieszane dawniej nazywane politoksykomanią to naprzemienne zażywanie różnych substancji psychoaktywnych. W uzależnienie krzyżowym  natomiast osoba uzależniona próbuje tłumić objawy zespołu abstynencyjnego odstawienia jednej substancji psychoaktywnej, sięgając po kolejną.

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych zgodnie z definicją oznacza silną, kompulsywną  potrzebę  zażywania określonej substancji, aby doświadczyć jej wpływu na psychikę lub by uniknąć objawów związanych z występowaniem zespołu abstynencyjnego. Definicja jest na tyle szeroka, że obejmuje nie tylko uzależnienia od alkoholu (link do alkoholu) czy nikotyny, ale również od substancji psychoaktywnych. Objawy uzależnienia od innych niż alkohol substancji psychoaktywnych będą różniły się w zależności od indywidualnych predyspozycji, okresu zażywania oraz przede wszystkim od rodzaju substancji. Obecnie coraz częściej, zwłaszcza wśród młodych ludzi obserwuje się przyjmowanie wszystkiego co działa odurzająco, stąd w ośrodkach terapii uzależnień zajmujących się głównie terapią osób uzależnionych od alkoholu coraz częściej leczą się pacjenci uzależnieni jednocześnie od wielu substancji psychoaktywnych.

Szczególnie niebezpieczny czas, w którym człowiek jest podatny na różnego rodzaju uzależnienia, to adolescencja. Okres dojrzewania wiąże się z eksperymentowaniem, co  z czasem może wymknąć się spod kontroli doprowadzając do  destrukcji. Do najczęściej wymienianych przyczyn łączenia kilku substancji psychoaktywnych zalicza się:

 • ciekawość poznawczą, chęć spróbowania czegoś, co jest nielegalne i zakazane,
 • chęć odurzenia się dla chwilowej przyjemności,
 • uzyskanie szybszego i silniejszego stanu odurzenia,
 • nudę, brak pomysłów na ciekawe spędzenie wolnego czasu,
 • presję środowiska rówieśniczego, potrzebę akceptacji i zaimponowania innym,
 • pragnienie ucieczki od problemów zewnętrznych (np. rodzinnych) i wewnętrznych (emocjonalnych, np. nieśmiałości, niskiej samooceny),
 • modelowanie zachowań osób starszych (naśladowanie kolegów, rodziców-narkomanów itp.).

Kolejnym problemem, powiązanym z uzależnieniami krzyżowymi i mieszanymi, są interakcje. Nawet leki bez recepty mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, jeśli są połączone z alkoholem lub narkotykami.Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
 3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
 9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO