OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU LECZENIA UZALEŻNIEŃ – OFERTA PONADSTARDANDOWA FINANSOWANA PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN
loading...
„Nie ma nic łatwiejszego jak kogoś osądzić
i nic trudniejszego jak kogoś zrozumieć”
Przewiń na dół strony
zamknij Ponownie, do odwołania Ośrodek udziela pomocy tylko telefonicznie,
prosimy dzwonić na numery – 91 455 83 43; 91 455 82 90; 533 058 921.
Czytajcie uważnie sms-y, które będziecie otrzymywać z Ośrodka, jeżeli zmieniłaś/zmieniłeś nr telefonu, natychmiast zawiadom o tym Ośrodek

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU LECZENIA UZALEŻNIEŃ – OFERTA PONADSTARDANDOWA FINANSOWANA PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r. poz.295, 567)  oraz art. 146 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398, 1492,1493 i 1578):

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu
ul. Ostrowska 7, 71 – 757 Szczecin

tel. 91 455 – 83 – 43;  91 455 – 82 – 90;   mail: otu@otu.szczecin.pl

 

 1. Zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym negocjacje do zawarcia umowy na świadczenie usług zdrowotnych na okres od 1.01.2021 rok do 31.12.2025 rok, z zakresu leczenia uzależnień – oferta ponadstandardowa objęta finansowaniem ze środków Urzędu Miasta Szczecin, (nie objęta finansowaniem przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
 2. Świadczeniami zdrowotnymi dla osób uzależnionych od alkoholu, pod tematycznymi nazwami:

 

 1. „trening asertywnych zachowań”,
 2. „jak sobie radzić ze złością”,
 3. „jak sobie radzić ze stresem”,
 4. „jak sobie radzić z lękiem”,
 5. „praca nad poczuciem winy”,
 6. „praca na poczuciem własnej wartości”,
 7. „praca nad wstydem”,
 8. „grupa rozwoju osobistego”,
 9. „praca nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia”,
 10. Trening komunikacji małżeńskiej”,
 11. „moja duchowość”,
 12. „mój następny krok, który chce zrobić w życiu”,
 13. „moja męskość”.

 

 1. Świadczeniami zdrowotnymi dla osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików, pod tematycznymi nazwami będą:

 

 1. „trening asertywnych zachowań”,
 2. „jak sobie radzić ze złością”,
 3. „jak sobie radzić ze stresem”,
 4. „jak sobie radzić z lękiem”,
 5. „praca nad poczuciem winy”,
 6. „praca na poczuciem własnej wartości”,
 7. „praca nad wstydem”,
 8. „grupa rozwoju osobistego”,
 9. „trening komunikacji małżeńskiej”,
 10. „program dla dorosłych dzieci alkoholików”,
 11. „mój następny krok, który chce zrobić w życiu”,
 12. „moja kobiecość”,
 13. „moja duchowość”.

 

 1. Każde Świadczeń ujętych w ust. 2 i 3 należy realizować nie krócej niż 20 godzin i nie przekraczać 30 godzin.

 

Oferty mogą składać podmioty lecznicze z zakresu leczenia uzależnień zarejestrowane w rejestrze wojewody.

Oferta powinna być zgodna ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i sporządzona na formularzu ofertowym. Materiały te można pobrać w formie pisemnej w sekretariacie Samodzielnego Publicznego ZOZ – Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, w godz. 9.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej   www.otu.szczecin.pl  ”zakładka aktualności”.

 

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem ujętym w załączniku nr 3 do szczegółowych warunków konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, określonych przez Samodzielny Publiczny ZOZ – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7.

 

Termin składania ofert: do dnia 27 listopada 2020 roku, tj. do piątku, do godz. 12.00 w sekretariacie Samodzielnego Publicznego ZOZ – Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7.

 

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Samodzielnego Publicznego ZOZ – Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7 na jeden dzień przed terminem otwarcia ofert.

 

Otwarcie ofert: nastąpi w dniu 30 listopada 2020 roku o godz. 12.00 w siedzibie Samodzielnego Publicznego ZOZ – Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7.

 

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego ZOZ – Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7 www.otu.szczecin.pl oraz na tablicy informacyjnej w dniu 30 listopada 2020 roku.

 

Samodzielny Publiczny ZOZ – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7 zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości oraz do  przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert, bez podania przyczyny.

 

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Samodzielny Publiczny ZOZ – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7 zasad przeprowadzania postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze zgodnie z art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
Nawiguj do ośrodka

S P Z O Z / Ośrodek Terapii Uzależnien od Alkoholu

71-757 Szczecin, ul. Ostrowska 7

Zapraszamy Pn.-Cz. 8.00 do 20.00
Piątek 8.00 do 17.00​.

 

tel. (91) 455 - 83 - 43 - rejestracja Ośrodka

tel. (91) 455 - 82 - 90  - sekretariat dyrektora Ośrodka

fax. (91) 886 - 90 - 22

otu@otu.szczecin.pl

Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
 3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
 9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO