Zmiana nazwy Ośrodka
loading...
Przewiń na dół strony

Zmiana nazwy Ośrodka

Na podstawie Uchwały Nr LIII/1489/23 Rady Miasta Szczecin, z dnia 17 października 2023 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 października 2023 r., poz. 5548, zmienia się nazwę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie udziela świadczeń opieki zdrowotnej osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, osobom z uzależnieniami behawioralnymi oraz dorosłym członkom rodzin osób uzależnionych. Nazwa podmiotu powinna odpowiadać rodzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych. Dotychczasowa nazwa Ośrodka odnosi się jedynie do uzależnień od alkoholu, podczas gdy świadczenia udzielane przez Ośrodek odnoszą się do szerszego kręgu uzależnień. Zmiana nazwy pozwoli na usunięcie przedmiotowej rozbieżności, która może wprowadzać w błąd potencjalnych pacjentów Ośrodka.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
  3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
  9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO