Oferta terapeutyczna
loading...
„Nie ma nic łatwiejszego jak kogoś osądzić
i nic trudniejszego jak kogoś zrozumieć”
Przewiń na dół strony
zamknij

Uwaga!

Ośrodek przyjmuje normalnie, tak jak przed pandemią, nadal obowiązuje reżim sanitarny (dezynfekcja rąk, noszenie maseczki). Pacjenci tzw. pierwszorazowi zobowiązani są do osobistego zgłaszania się w celu uzyskania terminu przyjęcia przez psychoterapeutę uzależnień.

CAŁY CZAS CHROŃCIE SIEBIE, SWOICH BLISKICH i NAS.

Oferta terapeutyczna

Rozdział VII. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych

 

§ 30

 

 1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Szczecin, ul. Ostrowska 7.
 2. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.
 3. Leczeniem ambulatoryjnym objęte są dorosłe osoby płci  obojga.
 4. Ośrodek udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w oparciu o:

 

          A) Poradnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,

          B) Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

 

 1. Nowoczesne programy psychoterapii uzależnienia od alkoholu, od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zaburzeń nawyków i popędów oraz programy dla członków rodzin dotkniętych następstwami spożywania alkoholu, od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych zaburzeń nawyków i popędów zostały opracowane przez Zespół Psychoterapeutów Ośrodka.
 2. Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością oraz z innych źródeł przewidzianych w przepisach prawa.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawody medyczne oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.
 4. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do Ośrodka potrzebuje natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej, ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.
 5. Ośrodek prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji oraz udostępnia  dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 7. Do Poradni przyjmowani są pacjenci uzależnieni od alkoholu bez skierowania.
 8. Pacjenci, dorośli członkowie rodzin osób uzależnionych od alkoholu muszą w dniu przyjęcia posiadać skierowanie od lekarza, w przypadku pierwszej wizyty u lekarza psychiatry Ośrodka, takie skierowanie nie jest wymagane.
 9. Pacjenci uzależnieni od zaburzeń behawioralnych w dniu przyjęcia muszą posiadać skierowanie, w przypadku pierwszej wizyty u lekarza psychiatry Ośrodka, takie skierowanie nie jest wymagane.
 10. W Ośrodku leczeni są także pacjenci zobowiązani przez Sąd do podjęcia psychoterapii uzależnienia.
 11. Pacjenci przyjmowani są codziennie, w godzinach otwarcia Poradni.
 12. Pacjenci podejmujący terapię podpisują kontrakt terapeutyczny. Każdy pacjent realizuje Osobisty Plan Terapii określający czas, zakres i formy leczenia.
 13. Pacjenci mogą umawiać się telefonicznie na kolejne wizyty.
 14. Pacjenci pierwszorazowi muszą umówić się osobiście na pierwszą wizytę.

 

§ 31

 

Informacje o udzielanych świadczeniach są podawane za pośrednictwem:

 1. Tablicy informacyjnej na terenie Ośrodka,
 2. Tablic informacyjnych usytuowanych w innych podmiotach prowadzących działalność leczniczą,
 3. Środków masowego przekazu, internetu.

 

Rozdział VIII. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 

§ 32

 

Do zakresu świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Ośrodek należą:

 

 1. Działania diagnostyczne w zakresie diagnozy nozologicznej i problemowej, zmierzające do:
 • rozpoznania zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wynikających ze spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych, rozpoznaniu zaburzeń nawyków i popędów oraz zaburzeń występujących u członków rodzin w następstwie spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych lub zaburzeń nawyków i popędów u osób bliskich;
 • rozpoznania niezbędnych do skonstruowania planu terapii aktualnych problemów pacjenta, a także przyczyn i mechanizmów będących ich podłożem;

 

 1. Programy korekcyjne dla osób spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych oraz osób z zaburzeniami nawyków i popędów, które obejmują:
 • indywidualne lub grupowe oddziaływania psychologiczne zmierzające do ograniczenia szkód wynikających ze spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych u osób nieuzależnionych lub do ograniczenia szkód wynikających z zachowań impulsywnych u osób z zaburzeniami nawyków i popędów;

 

 1. Programy psychoterapii uzależnień obejmują indywidualne i grupowe oddziaływania psychologiczne ukierunkowane na poprawę stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu przez redukcję objawów i mechanizmów uzależnień oraz uczenie umiejętności potrzebnych do podtrzymania pozytywnej zmiany i w Ośrodku realizowane są w następujących programach:

 

Program Podstawowy Psychoterapii Uzależnień:

 

Poradnia:

Podstawowy Program – 14 tygodni, obecność pacjenta 3 razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki, w godz. 18.00 – 20.00 lub 16 tygodni, obecnośc pacjenta 2 razy w tygodniu: w poniedziałek i czwartek w godz. 17:00 - 20:00.

 

            Oddział Dzienny:

Podstawowy Program – 6 – 8 tygodni, obecność pacjenta codziennie w dniach i godzinach: poniedziałek, wtorek, środa i czwartek w godz. 9.00 – 16.00 i piątek w godz. 9.00 – 14.00 lub 8 tygodni, obecność pacjenta codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 14:00. Do przyjęcia potrzebne jest skierowanie (skierowania wydawane są wyłącznie przez lekarzy Ośrodka).

 

Program Kontynuowania Terapii:

 

Grupa Treningu Konstruktywnych Zachowań – 12 tygodni, obecność pacjenta 1 raz w tygodniu,

Grupa Zapobiegania Nawrotom Choroby - 12 tygodni, obecność pacjenta 1 raz w tygodniu,

 

Program Psychoterapii Zaawansowanej:

 

Grupa pracy na Psychologicznymi Mechanizmami Uzależnienia – 25 - 30 tygodni, obecność pacjenta 1 raz w tygodniu,

 

Tematyczne warsztaty, trwające do 20 godzin:

 

 • Jak sobie radzić ze złością,
 • Praca nad wstydem,
 • Praca nad poczuciem winy,
 • Praca nad wstydem,
 • Praca nad poczuciem własnej wartości,
 • Jak sobie radzić ze stresem,
 • Jak sobie radzić z lękiem,
 • Inne, a ważne dla procesu zdrowienia z uzależnienia.

 

Program Psychoterapii Pogłębionej:

 

Psychoterapia osobistych problemów pod nazwą GRUPA ROZWOJU OSOBISTEGO – 6 maratonów, maraton jeden raz w miesiącu – zajęcia od piątku do niedzieli.

 

 1. Programy psychoterapii członków rodzin obejmują oddziaływania psychologiczne ukierunkowane na usunięcie lub złagodzenie zaburzeń powstałych w wyniku przewlekłego stresu u członków rodziny, spowodowanego spożywaniem alkoholu lub używaniem innych substancji psychoaktywnych przez osobę bliską. W Ośrodku są realizowane z następujących programach:

 

Program Podstawowy Psychoterapii dla Osób z Syndromem Współuzależnienia:

 

Grupa Psychoterapii Dla Osób Współuzależnionych cz. I - poświęcona edukacji alkoholowej i współuzależnienia – 18 tygodni, obecność pacjentki/pacjenta 1 raz w tygodniu;

 

Program Kontynuacji Psychoterapii dla Osób z Syndromem Współuzależnienia:

 

Grupa Psychoterapii Dla Osób Współuzależnionych cz. II - poświęcona uczuciom, potrzebom, wartościom i przemocy domowej – 15 tygodni, obecność pacjentki/pacjenta 1 raz w tygodniu;

 

Uczenie umiejętności ważnych i potrzebnych do życia – cz. III Grupa Psychoterapii Dla Osób Współuzależnionych – 12 tygodni, obecność pacjentki/pacjenta 1 raz w tygodniu;

 

Program Psychoterapii Zaawansowanej:

 

Tematyczne warsztaty, trwające do 20 godzin:

 

 • Jak sobie radzić ze złością,
 • Praca nad wstydem,
 • Praca nad poczuciem winy,
 • Praca nad wstydem,
 • Praca nad poczuciem własnej wartości,
 • Jak sobie radzić ze stresem,
 • Jak sobie radzić z lękiem,
 • Inne, a ważne dla procesu uwolnienia z cierpienia.

 

Program Psychoterapii Pogłębionej:

 

Psychoterapia osobistych problemów pod nazwą GRUPA ROZWOJU OSOBISTEGO – 6 maratonów, maraton jeden raz w miesiącu – zajęcia od piątku do niedzieli.

 

Program Podstawowy Psychoterapii dla Osób z Syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika/Hazardzisty:

 

Grupa Psychoterapii Podstawowej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików– 12 tygodni, obecność pacjentki/pacjenta 1 raz w tygodniu.

 

Program Kontynuacji Psychoterapii dla Osób z Syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika/Hazardzisty:

 

Grupa Psychoterapii Dla Osób Współuzależnionych i DDA cz. II - poświęcona uczuciom, potrzebom, wartościom i przemocy domowej – 15 tygodni, obecność pacjentki/pacjenta 1 raz w tygodniu;

 

Grupa Psychoterapii Dla Osób Współuzależnionych i DDA cz. III – poświęcona uczeniu umiejętności ważnych i potrzebnych do życia – 12 tygodni, obecność pacjentki/pacjenta 1 raz w tygodniu;

 

Program Psychoterapii Zaawansowanej:

 

Tematyczne warsztaty, trwające do 20 godzin:

 

 • Jak sobie radzić ze złością,
 • Praca nad wstydem,
 • Praca nad poczuciem winy,
 • Praca nad wstydem,
 • Praca nad poczuciem własnej wartości,
 • Jak sobie radzić ze stresem,
 • Jak sobie radzić z lękiem,
 • Inne, a ważne dla procesu uwolnienia z cierpienia.

 

Program Psychoterapii Pogłębionej:

 

Psychoterapia osobistych problemów dla DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW – 6 maratonów, maraton jeden raz w miesiącu – zajęcia od piątku do niedzieli.

 

Program Krótkoterminowej Terapii Par:

 

Psychoterapia osobistych problemów ujawniających się w relacji pomiędzy partnerami będącymi w związkach – czas trwania od 8 do 10 spotkań z indywidualnym terapeutą rodzinnym.

 

 1. Indywidualne świadczenia zapobiegawczo – lecznicze dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin obejmują psychofarmakoterapię ułatwiającą osiąganie celów terapii uzależnienia od alkoholu, psychofarmakoterapię współwystępujących zaburzeń psychicznych;
 2. Indywidualne świadczenia rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin obejmują oddziaływania psychospołeczne i pomocnicze medyczne, ukierunkowane na przywrócenie zdolności funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin;
 3. Działania konsultacyjno – edukacyjne dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu obejmują grupowe i indywidualne poradnictwo ukierunkowane na zwiększenie rozumienia uzależnienia, problemów rodziny osób uzależnionych od alkoholu oraz poznanie ofert leczenia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.Nawiguj do ośrodka

S P Z O Z / Ośrodek Terapii Uzależnien od Alkoholu

71-757 Szczecin, ul. Ostrowska 7

Zapraszamy Pn.-Cz. 8.00 do 20.00
Piątek 8.00 do 17.00​.

 

tel. (91) 455 - 83 - 43 - rejestracja Ośrodka

tel. (91) 455 - 82 - 90  - sekretariat dyrektora Ośrodka

fax. (91) 886 - 90 - 22

otu@otu.szczecin.pl

Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
 3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
 9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO