Oferta terapeutyczna
loading...
Przewiń na dół strony

Oferta terapeutyczna

Co oferuje Ośrodek? Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka. 
„Rozdział VIII  - Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 

§ 42

 

Da zakresu świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Ośrodek należą:

 1. działania diagnostyczne w zakresie diagnozy nozologicznej i problemowej, zmierzające do:

 1. rozpoznania zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wynikających ze spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych, rozpoznaniu zaburzeń nawyków i popędów oraz zaburzeń występujących u członków rodzin w następstwie spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych lub zaburzeń nawyków i popędów u osób bliskich;

 2. rozpoznania niezbędnych do skonstruowania planu terapii aktualnych problemów pacjenta, a także przyczyn i mechanizmów będących ich podłożem;

 

 1. programy korekcyjne dla osób spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych oraz osób z zaburzeniami nawyków i popędów, które obejmują:

  1. indywidualne lub grupowe oddziaływania psychologiczne zmierzające do ograniczenia szkód wynikających ze spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych u osób nieuzależnionych lub do ograniczenia szkód wynikających z zachowań impulsywnych u osób z zaburzeniami nawyków i popędów;

 

 1. programy psychoterapii uzależnień obejmują indywidualne i grupowe oddziaływania psychologiczne ukierunkowane na poprawę stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu przez redukcję objawów i mechanizmów uzależnień oraz uczenie umiejętności potrzebnych do podtrzymania pozytywnej zmiany i w Ośrodku realizowane są w następujących programach:

 

 

Program Podstawowy Psychoterapii Uzależnień:

Poradnia:

Podstawowy Program – 16 tygodni, obecność pacjenta 3 razy w tygodniu lub 16 tygodni, obecność pacjenta 2 razy w tygodniu, w godzinach ustalonych przez Zespół Psychoterapeutów.

Oddział Dzienny:

Podstawowy Program – do 8 tygodni, tj. 40 roboczo/dni, obecność pacjenta codziennie od poniedziałku do piątku, przez 5 godzin dziennie. Do przyjęcia potrzebne jest skierowanie (skierowania wydawane są wyłącznie przez  lekarzy Ośrodka).

 

Program Kontynuowania Terapii:

 1. Grupa Treningu Konstruktywnych Zachowań – 12 tygodni, obecność pacjenta 1 raz w tygodniu,

 2. Grupa Zapobiegania Nawrotom Choroby - 12 tygodni, obecność pacjenta 1 raz w tygodniu.

 

Program Psychoterapii Zaawansowanej:

Grupa pracy na Psychologicznymi Mechanizmami Uzależnienia – 25 - 30 tygodni, obecność pacjenta 1 raz w tygodniu.

 

Tematyczne warsztaty, trwające do 20 godzin:

 1. Jak sobie radzić ze złością,

 2. Praca nad wstydem,

 3. Praca nad poczuciem winy,

 4. Praca nad wstydem,

 5. Praca nad poczuciem własnej wartości,

 6. Jak sobie radzić ze stresem,

 7. Jak sobie radzić z lękiem,

 8. Inne, a ważne dla procesu zdrowienia z uzależnienia.

 

Program Psychoterapii Pogłębionej:

Psychoterapia osobistych problemów pod nazwą GRUPA ROZWOJU OSOBISTEGO – 6 maratonów, maraton jeden raz w miesiącu – zajęcia od piątku do niedzieli.

 1. programy psychoterapii członków rodzin obejmują oddziaływania psychologiczne ukierunkowane na usunięcie lub złagodzenie zaburzeń powstałych w wyniku przewlekłego stresu u członków rodziny, spowodowanego spożywaniem alkoholu lub używaniem innych substancji psychoaktywnych przez osobę bliską. W Ośrodku są realizowane z następujących programach:

 

Program Podstawowy Psychoterapii dla Osób z Syndromem Współuzależnienia:

Grupa Psychoterapii Dla Osób Współuzależnionych cz. I - poświęcona edukacji alkoholowej i współuzależnienia – 18 tygodni, obecność pacjentki/pacjenta 1 raz w tygodniu.

 

Program Kontynuacji Psychoterapii dla Osób z Syndromem Współuzależnienia:

 1. Grupa Psychoterapii Dla Osób Współuzależnionych cz. II - poświęcona uczuciom, potrzebom, wartościom i przemocy domowej – 15 tygodni, obecność pacjentki/pacjenta 1 raz w tygodniu,

 

 1. Uczenie umiejętności ważnych i potrzebnych do życia – cz. III Grupy Psychoterapii Dla Osób Współuzależnionych – 12 tygodni, obecność pacjentki/pacjenta 1 raz w tygodniu.


 

Program Psychoterapii Zaawansowanej:

Tematyczne warsztaty, trwające do 20 godzin:

 1. Jak sobie radzić ze złością,

 2. Praca nad wstydem,

 3. Praca nad poczuciem winy,

 4. Praca nad wstydem,

 5. Praca nad poczuciem własnej wartości,

 6. Jak sobie radzić ze stresem,

 7. Jak sobie radzić z lękiem,

 8. Inne, a ważne dla procesu uwolnienia z cierpienia.

 

Program Psychoterapii Pogłębionej:

Psychoterapia osobistych problemów pod nazwą GRUPA ROZWOJU OSOBISTEGO – 6 maratonów, maraton jeden raz w miesiącu – zajęcia od piątku do niedzieli.

 

Program Podstawowy Psychoterapii dla Osób z Syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika/Hazardzisty:

Grupa Psychoterapii Podstawowej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików– 12 tygodni, obecność pacjentki/pacjenta 1 raz w tygodniu.

 

Program Kontynuacji Psychoterapii dla Osób z Syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika/Hazardzisty:

 1. Grupa Psychoterapii Dla Osób Współuzależnionych i DDA cz. II - poświęcona uczuciom, potrzebom, wartościom i przemocy domowej – 15 tygodni, obecność pacjentki/pacjenta 1 raz w tygodniu,

 2. Uczenie umiejętności ważnych i potrzebnych do życia – cz. III Grupy Psychoterapii Dla Osób Współuzależnionych i DDA – 12 tygodni, obecność pacjentki/pacjenta 1 raz w tygodniu.

 

Program Psychoterapii Zaawansowanej:

Tematyczne warsztaty, trwające do 20 godzin:

 1. Jak sobie radzić ze złością,

 2. Praca nad wstydem,

 3. Praca nad poczuciem winy,

 4. Praca nad wstydem,

 5. Praca nad poczuciem własnej wartości,

 6. Jak sobie radzić ze stresem,

 7. Jak sobie radzić z lękiem,

 8. Inne,  ważne dla procesu uwolnienia z cierpienia.

 

Program Psychoterapii Pogłębionej:

Psychoterapia osobistych problemów dla DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW/HAZARDZISTÓW – 6 maratonów; maraton jeden raz w miesiącu – zajęcia od piątku do niedzieli.

 

Program Krótkoterminowej Terapii Par:

Psychoterapia osobistych problemów ujawniających się w relacji pomiędzy partnerami będącymi w związkach – czas trwania od 8 do 10 spotkań z indywidualnym terapeutą rodzinnym.

 1. indywidualne świadczenia zapobiegawczo – lecznicze dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin obejmują psychofarmakoterapię ułatwiającą osiąganie celów terapii uzależnienia od alkoholu, psychofarmakoterapię współwystępujących zaburzeń psychicznych,

 2. indywidualne świadczenia rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin obejmują oddziaływania psychospołeczne i pomocnicze medyczne, ukierunkowane na przywrócenie zdolności funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,

 3. działania konsultacyjne – edukacyjne dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu obejmują grupowe i indywidualne poradnictwo ukierunkowane na zwiększenie rozumienia uzależnienia, problemów rodziny osób uzależnionych od alkoholu oraz poznanie ofert leczenia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,

 4. dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w poszczególnych programach psychoterapii grupowej bez potrzeby zmian niniejszego regulaminu organizacyjnego,

 5. każdorazową zmianę należy zamieścić na stronie internetowej Ośrodka.

§ 43

 1. Poradnia kieruje pacjenta na stacjonarne leczenie odwykowe, jeżeli leczenie nie może być podjęte lub kontynuowane ambulatoryjnie w uzasadnionych przypadkach.

 2. Udzielane są również świadczenia ponad standardowe (bezpłatne dla pacjentów), finansowane przez Gminę Miasto Szczecin i  inne Gminy województwa zachodniopomorskiego.

§ 44

1.Przyjmowanie do Ośrodka odbywa się w oparciu o zasady:

 1. życzliwość i zrozumienie przez cały personel Ośrodka dla psychologicznych trudności pacjenta;

 2. jasną informację o zasadach i formach leczenia;

 3. szybkie przyjęcie pacjenta do programu psychoterapeutycznego.

 1. Każdy zgłaszający się pacjent jest przyjmowany przez indywidualnego     psychoterapeutę.

 2. Indywidualny psychoterapeuta w toku pierwszego spotkania powinien:

 1. rozpoznać z jakimi problemami zgłosił się pacjent;

 2. ustalić czy problemami z jakimi zgłasza się do Ośrodka pacjent, można się zająć;

 3. przedstawić ofertę Ośrodka;

 4. zmotywować pacjenta do podjęcia psychoterapii w zależności od stopnia problemów;

 5. rozpocząć proces diagnostyczny pacjenta.

 1. Po zakończeniu procesu diagnostycznego następuje przyjęcie pacjenta do danego programu psychoterapii uzależnienia lub psychoterapii zaburzeń funkcjonowania członków rodziny.

 2. Po przyjęciu do programu pacjent podpisuje kontrakt terapeutyczny i ustalony jest termin rozpoczęcia terapii.

 3. O wszystkich sprawach związanych z psychoterapią pacjenta decyduje jego indywidualny psychoterapeuta.

 4. O wszystkich sprawach związanych z realizacją programu psychoterapii decyduje Zespół Psychoterapeutów.”Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
 3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
 9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO