POLITYKA JAKOŚCI
loading...
Przewiń na dół strony

POLITYKA JAKOŚCI

Nadrzędnym celem działalności Samodzielnego Publicznego ZOZ - Ośrodka Terapii Uzależnień Od Alkoholu w Szczecinie jest zapewnienie jak najwyższej jakości realizowanych programów psychoterapeutycznych oraz stałe zwiększanie ich skuteczności.

Deklarujemy troskę o utrzymanie wysokiego standardu: bezpieczeństwa pracy naszych pracowników, pobytu pacjentów w Ośrodku, ochrony ich zdrowia, warunków socjalnych - jako podstawowe zadanie i cel Ośrodka

Naszym priorytetem jest satysfakcja pacjenta z jakości oferowanych usług psychoterapeutycznych, w tym z:

 • Opieki psychoterapeutycznej, lekarskiej;
 • Przebiegu procesu terapii;
 • Warunków pobytu w Ośrodku;
 • Odniesionych korzyści z udziału w terapii.

Wszyscy pracownicy Ośrodka są świadomi ważności wymagań stawianych naszej placówce, dlatego:

Ciągle doskonalimy jakość świadczeń medycznych poprzez:

 • Zapewnienie pacjentom i ich najbliższym nowatorskich, uwzględniających indywidualne problemy, programów psychoterapeutycznych z zakresu leczenia uzależnień od alkoholu i leków, hazardu, hazardu i alkoholu, hazardu, alkoholu i narkotyków,
 • Przygotowywanie i wdrażanie programów psychoterapeutycznych dotyczących innych uzależnień, np. od komputera, sieci, gier,
 • Ocenę i ciągłe doskonalenie programów psychoterapeutycznych.

Zapewniamy warunki sprzyjające zdrowieniu i satysfakcji pacjenta poprzez:

 • Zapewnienie doświadczonego zespołu psychoterapeutów, stale i systematycznie podnoszącego swoją wiedzę i umiejętności,
 • Zapewnienie czystości na terenie Ośrodka,
 • Zapewnienie właściwej infrastruktury oraz remontów podnoszących standard pomieszczeń Ośrodka,

Doskonalimy zarządzanie jakością poprzez:

 • Wdrożenie i certyfikację systemu zarządzania jakością,
 • Spełnianie wymagań i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością,
 • Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i wymaganiami dotyczącymi Ośrodka,Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
 3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
 9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO