Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w wymiarze 1/10 etatu
loading...
„Nie ma nic łatwiejszego jak kogoś osądzić
i nic trudniejszego jak kogoś zrozumieć”
Przewiń na dół strony
zamknij

Uwaga!

Ośrodek przyjmuje normalnie, tak jak przed pandemią, nadal obowiązuje reżim sanitarny (dezynfekcja rąk, noszenie maseczki). Pacjenci tzw. pierwszorazowi zobowiązani są do osobistego zgłaszania się w celu uzyskania terminu przyjęcia przez psychoterapeutę uzależnień.

CAŁY CZAS CHROŃCIE SIEBIE, SWOICH BLISKICH i NAS.

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w wymiarze 1/10 etatu

Termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia 11 kwietnia 2022r. do godz. 13.00.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7
ogłasza konkurs na stanowisko: Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w wymiarze 1/10 etatu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7.

 

Konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (j.t. Dz. U.2021, poz. 711, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 393) oraz o zapisy Regulaminu Komisji Konkursowej opracowanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka w Szczecinie Nr 4/2022 z dnia 04.02.2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Ośrodka.

 

 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego, którego dotyczy konkurs:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin.

 

 1. Zasady udostępniania materiałów informacyjnych:

 

Udostępnianie materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym odbywa się przez wyłożenie ich do wglądu w siedzibie Ośrodka, ul. Ostrowska 7 (Sekretariat) w dniach roboczych w godz. 10:00 – 14:00, do dnia 24.03.2022r. 

 

 1. Stanowisko objęte konkursem:

 

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska7, w wymiarze 1/10 etatu.

Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem muszą spełniać wymogi określone w Zakładowym Regulaminie Wynagradzania Ośrodka, tj. posiadać:

 • tytuł zawodowy lekarza,
 • tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny - psychiatrii,
 • min. 8 lat pracy w zawodzie,
 • znajomość specyfiki lecznictwa odwykowego i procedur psychoterapii stosowanej w lecznictwie odwykowym.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
 3. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu (może być kserokopia);
 4. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy (może być kserokopia);
 5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata na stanowisko objęte konkursem (może być kserokopia);
 6. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą
  nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu (może być kserokopia);
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, wg załączonego wzoru  nr 1, zaakceptowaną przez kandydata klauzulę informacyjną (załącznik nr 2) oraz załącznik nr 3 zgoda na przetwarzanie danych w celu udostępnienia informacji publicznej.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Ośrodka
lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do sekretariatu Ośrodka) na adres:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu

ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin

 

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie” wraz z podaniem imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu kontaktowego kandydata na stanowisko objęte konkursem.

 

Oferty należy składać do dnia 28.03.2022r. do godz. 13:00. Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane.

 1. Dodatkowe informacje:
 1. postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka w Szczecinie nr 4/2022 z dnia 04.02.2022r.;
 2. kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata na stanowisko objęte konkursem;  na prośbę Komisji Konkursowej kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentów oryginalnych;
 3. rozpatrzenie przez Komisję Konkursową zgłoszonych kandydatur odbędzie się w sali nr 4 Ośrodka; przewidywany termin – 30.03.2022r.,
 4. o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie, pisemnie lub przy pomocy poczty elektronicznej,
 5. informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka, na tablicy ogłoszeń Ośrodka w Szczecinie, ul. Ostrowska 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin;
 6. kandydaci biorący udział w procedurze konkursowej w ciągu 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia Komisji zostaną pisemnie powiadomieni o wynikach konkursu;
 7. wszelkich informacji na temat konkursu udziela p. Sylwia Banicka - tel. 91 455-83-43 i p. Jerzy Moroz, tel. 91 455-82-90.
Nawiguj do ośrodka

S P Z O Z / Ośrodek Terapii Uzależnien od Alkoholu

71-757 Szczecin, ul. Ostrowska 7

Zapraszamy Pn.-Cz. 8.00 do 20.00
Piątek 8.00 do 17.00​.

 

tel. (91) 455 - 83 - 43 - rejestracja Ośrodka

tel. (91) 455 - 82 - 90  - sekretariat dyrektora Ośrodka

fax. (91) 886 - 90 - 22

otu@otu.szczecin.pl

Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
 3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
 9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO