Problem zażywania przez młodzież substancji psychoaktywnych
loading...
Przewiń na dół strony

Problem zażywania przez młodzież substancji psychoaktywnych

9 grudnia 2023 roku o godzinie 9.00 w Hotelu DOBOSZ w Policach rozpoczyna się konferencja dla nauczycieli i rodziców. Konferencja realizowana jest w ramach zadania "POWIAT POLICKI PRZECIW UZALEŻNIENIOM"

SP ZOZ - OTU w Szczecinie współpracuje z POWIATEM POLICKIM  w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024. Serdecznie zapraszamy na konferencję, w której jako jedna z prelegentek wystąpi certyfikowana  specjalistka psychoterapii uzależnień SP ZOZ OTU Pani mgr Dorota Dudziak. Wśród zagadnień będą następujace bloki tematyczne:

 • charakterystyka obecnie zażywanych przez młodzież substancji psychoaktywnych
 • sposoby wspierania rodziców uzależnionego dziecka
 • edukacja młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzaleznieniom
 • jak rozmawia c z dziećmi o narkotykach
 • jak rozpoznać, że dziecko ma kontakt z substancjami psychoaktywnymi
 • jak wzmocnić dziecko by umiao odmówić w sytuacji częstowania przez rówieśników nieznaną substancją.

Więcej infomacji w załaczonej ulotce informacyjnej.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
 3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
 9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO