Zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za świadczenia zdrowotne udzielane przez Ośrodek osobom nieuprawnionym do tego typu świadczeń
loading...
„Nie ma nic łatwiejszego jak kogoś osądzić
i nic trudniejszego jak kogoś zrozumieć”
Przewiń na dół strony
zamknij

Uwaga!

Ośrodek przyjmuje normalnie, tak jak przed pandemią, nadal obowiązuje reżim sanitarny (dezynfekcja rąk, noszenie maseczki). Pacjenci tzw. pierwszorazowi zobowiązani są do osobistego zgłaszania się w celu uzyskania terminu przyjęcia przez psychoterapeutę uzależnień.

CAŁY CZAS CHROŃCIE SIEBIE, SWOICH BLISKICH i NAS.

Zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za świadczenia zdrowotne udzielane przez Ośrodek osobom nieuprawnionym do tego typu świadczeń

Zarządzenie nr    6/2022 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu z dnia 21.03.2022 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia zdrowotne udzielane przez Ośrodek osobom nieuprawnionym do tego typu świadczeń.

Na podstawie § 46 ust. 1 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się nową wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne osobom nieuprawnionym, ujętą w załączniku do niniejszego zarządzenia. Wysokość opłat za udzielane świadczenia osobom nieuprawnionym do uzyskania świadczeń zdrowotnych ustalono na podstawie analizy faktycznie poniesionych kosztów w Ośrodku w 2021 roku.

 

§ 2

 

Traci moc zarządzenie dyrektora nr 3/2021 z dnia 08.03.2021 roku.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Otrzymują:

 1. P. mgr Grażyna Szumska – osoba odpowiedzialna za opisywanie faktur i przyjmowanie gotówki,
 2. P. mgr Maria Galińska – Główny Księgowy OTU,
 3. Pracownice Rejestracji.
 4. a/a.

 

mgr Jerzy Moroz
dyrektor Ośrodka

 
Nawiguj do ośrodka

S P Z O Z / Ośrodek Terapii Uzależnien od Alkoholu

71-757 Szczecin, ul. Ostrowska 7

Zapraszamy Pn.-Cz. 8.00 do 20.00
Piątek 8.00 do 17.00​.

 

tel. (91) 455 - 83 - 43 - rejestracja Ośrodka

tel. (91) 455 - 82 - 90  - sekretariat dyrektora Ośrodka

fax. (91) 886 - 90 - 22

otu@otu.szczecin.pl

Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
 3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
 9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO