ANATOMIA ZŁOŚCI od rozdrażnienia do furii - jak sobie radzić
loading...
Przewiń na dół strony

ANATOMIA ZŁOŚCI od rozdrażnienia do furii - jak sobie radzić

„Anatomia złości” to warsztat, prowadzony w oparciu o założenia metodologiczne Treningu Zastępowania Agresji. Jego realizacja opiera się na cyklu  sesji  kształtujących zdolności asertywne, umiejętności społeczne, umiejętności kontroli złości oraz wnioskowania moralnego. Polega na wielostronnej interwencji skierowanej na zmianę zachowań i postaw społecznych.

Trening Zastępowania Agresji czerpie z metod poznawczo-behawioralnych i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Polega na tym, że uczestnik treningu dokonując poznawczej analizy sytuacji, w której się znajdował lub znajduje oraz wykorzystując umiejętności modelowania i system pozytywnych wzmocnień, szuka rozwiązań i dokonuje zmiany  w swoim zachowaniu.

Dla kogo:

Jest to  propozycja dla tych, którzy nie radzą sobie z dominującym uczuciem agresji i złości. Rozładowują napięcie i zgromadzone emocje w sposób niekontrolowany i nieakceptowalny społecznie. Potrzebują korekty zachowań impulsywnych poprzez wskazanie i wyćwiczenie alternatywnych metod pozbawionych agresji.

Cele główne:

 • psychoedukacja na temat złości, gniewu i agresji – mechanizmów powstania i sposobów wyrażania;
 • nabycie umiejętności prospołecznych, kontrola zachowań związanych z gniewem, złością i agresją.

Cele szczegółowe:

 • rozpoznawanie swoich stanów emocjonalnych;
 • nabywanie podstawowych zasad nieagresywnej komunikacji;
 • nauka konstruktywnych sposób zastępowania zachowań agresywnych;
 • kształtowanie umiejętności prospołecznych;
 •  
 •  
 • nabywanie umiejętnościkontroli złości, nauka samokontroli.

 

Zakres:

Trening składa się z trzech szczegółowo zaplanowanych komponentów:

 1. Trening umiejętności zachowań prospołecznych;
 2. Trening kontroli złości;
 3. Trening wnioskowania moralnego.

 

Korzyści:

 • zredukowanie zachowań agresywnych i przemocowych;
 • poprawa jakości komunikacji interpersonalnej;
 • naprawa wzajemnych relacji rodzinnych, zawodowych i koleżeńskich;
 • nabycie wiedzy na temat skutecznego radzenia sobie ze złością i agresją;
 • przyrost motywacji do życiowej zmiany;
 • wzrost samoświadomości i samokontroli.

Czas:

 

Trening składa się z 15 sesji. Każda sesja trwa 2 godziny dydaktyczne (1,5 godziny zegarowej) Zajęcia trwają łącznie do 30 godzin dydaktycznych. Sesje odbywają się 1 raz w tygodniu. (Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia harmonogramu pod potrzeby grupy).

 

Grupa:

Min. 8 osób max. 16

 

Miejsce:

Sala terapeutyczna w SP ZOZ – OTU.

Jeśli grupa zrekrutuje się  z konkretnej instytucji istnieje możliwość prowadzenia warsztatów w określonym miejscu.

Osoba prowadząca:

Marta Giezek – doktor nauk o zdrowiu, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji, mediator sądowy. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Io i IIo .Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
 3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
 9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO