Zasady Przyjmowania do ośrodka
loading...
Przewiń na dół strony

Zasady Przyjmowania do ośrodka

1. Niezwykle ważnym jest to,  jak Pacjent zostanie przyjęty. Obowiązują trzy zasady:

 • życzliwość i zrozumienie przez cały personel Ośrodka dla psychologicznych trudności Pacjenta,
 • jasna informacja o zasadach i formach leczenia,
 • szybkie przyjęcie Pacjenta do właściwej formy terapii.

2. Każdy zgłaszający się Pacjent jest przyjmowany przez indywidualnego psychoterapeutę. 

3. Indywidualny psychoterapeuta w toku pierwszego spotkania powinien:

 • rozpoznać z jakimi problemami zgłosił się Pacjent,
 • ustalić czy zidentyfikowane problemy kwalifikują się do terapii w Ośrodku,  przedstawić ofertę Ośrodka,
 • zmotywować do podjęcia psychoterapii w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia problemów,
 • rozpocząć proces diagnostyczny Pacjenta.

4. Po zakończeniu procesu diagnostycznego następuje przyjęcie Pacjenta do danego programu psychoterapii uzależnienia, psychoterapii współuzależnienia lub psychoterapii dorosłego dziecka alkoholika.

5. Pacjent otrzymuje do podpisania kontrakt terapeutyczny i termin rozpoczęcia terapii. 

6. O wszystkich sprawach związanych z psychoterapią Pacjenta decyduje jego indywidualny psychoterapeuta.

7. O wszystkich sprawach związanych z realizacją programu psychoterapii decyduje Zespół Psychoterapeutów.

 Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
 3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
 9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO