LECZENIE UZALEŻNIENIA OD HAZARDU
loading...
Przewiń na dół strony

LECZENIE UZALEŻNIENIA OD HAZARDU

Leczenie patologicznego hazardu opiera się na bardzo podobnych zasadach, co leczenie uzależnienia od alkoholu. W Naszym Ośrodku osoby leczone z powodu hazardu uczestniczą w tym samym programie psychoterapii uzależnień z tym, że mają oddzielne zajęcia poświęcone problemom specyficznym dla tego uzależnienia. 
Program terapeutyczny Ośrodka znajduje się w Regulaminie świadczeń ambulatoryjnych (patrz strona główna Ośrodka). A mianowicie:

Program Psychoterapii Podstawowej w Warunkach Popołudniowych, czas trwania programu 14 tygodni, obecność pacjenta jest wymagana 4 razy w tygodniu, tj. w poniedziałek, w środę i w piątek w godz. 17.00 - 20.00 lub

Program Psychoterapii Podstawowej w Warunkach Oddziału Dziennego, czas trwania 6 - 8 tygodni, obecność pacjenta wymagana jest codziennie w następujących godzinach: 

 1. poniedziałek 9.00-16.00,
 2. wtorek 9.00-20.00 (w tym jest udział w mitingu Anonimowych Hazardzistów), 
 3. środa w godz. 10.00 - 20.00 
 4. czwartek w godz. 9.00 - 16.00, 
 5. piątek w godz. 9.00 - 14.00.
 6. Miting Anonimowych Hazardzistów w każdy wtorek od godz. 17.30Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
 3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
 9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO