ETAPY PSYCHOTERAPII DDA
loading...
Przewiń na dół strony

ETAPY PSYCHOTERAPII DDA

 

 

 • Pierwszy etap:

  Psychoterapia Indywidualna.
  Psychoterapeuta spotyka się z pacjentem, aby ustalić indywidualny plan terapii dla pacjenta i przygotować go do uczestnictwa w zajęciach psychoterapii grupowej.
  Podczas trwania programu psychoterapii grupowej, pacjent spotyka się z psychoterapeutą, aby omówić bieżące problemy ( 1 raz na dwa tygodnie, lub w razie potrzeb pacjenta).
   
 • Drugi etap:

  Psychoterapia Grupowa. 
   
 • Program Psychoterapii Podstawowej dla osób z syndromem DDA
  Czas trwania programu: 12 tygodni.
  Częstotliwość spotkań: 1 raz w tygodniu w godzinach 17.00 - 20.00.
  następnie:
   
 • Program Psychoterapii dla osób z syndromem DDA i i z syndromem Współuzależnionia cz. II
  Czas trwania programu: 15 tygodni.
  Częstotliwość spotkań: 1 raz w tygodniu w godzinach 17.00 - 20.00.
  następnie:
 • Program Psychoterapii dla Osób z syndromem DDA i z syndromem Współuzależnionienia cz. III
  Czas trwania programu: 12 tygodni.
  Częstotliwość spotkań: 1 raz w tygodniu w godzinach 17.00 - 20.00.
  następnie:
 • Pogłębiony Program Psychoterapii DDA  - czas trwania 6 miesięcy, spotkania raz w miesiącu - zajęcia od piątku do niedzieli, a następnie:
 • Trzeci etap:

  Psychoterapia Indywidualna.
  Zmierzająca do utrwalania zmian, jakie zachodzą w pacjencie w wyniku udziału w psychoterapii grupowej ( częstotliwość spotkań - w razie potrzeb pacjenta) - czas trwania ok. 6 miesięcy po zakończonej psychoterapii grupowej pogłębionej.Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
 3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
 9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO