Co znajdziesz na poszczególnych grupach – jakie osiągniesz cele swojej psychoterapii
loading...
Przewiń na dół strony

Co znajdziesz na poszczególnych grupach – jakie osiągniesz cele swojej psychoterapii

Program Podstawowy Psychoterapii Uzależnienia

1. Uczestnicy programu:

- osoby uzależnione.

2. Czas trwania programu:

14 tygodni - 42 spotkania, 3 razy w tygodniu - poniedziałek, środa, piatek w godz. 18:00 - 20:00,

lub 16 tygodni - 32 spotkania, 2 razy w tygodniu - poniedziałek i czwartek w godz. 17:00 - 20:00.

3. Cele programu:

a. rozpoznanie własnego uzależnienia,

b. wspieranie wczesnej abstynencji,

c. budowanie własnej motywacji do leczenia i abstynencji,

d. praca nad zbudowaniem tożsamości osoby uzależnionej,

e. rozpoznawanie strat i powiązanie ich z zażywanymi środkami psychoaktywnymi,

f. nabycie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z głodem związanym z uzależnieniem,

g. praca nad uświadomieniem sobie faktu utraty kontroli nad zażywanymi substancjami oraz bezsilności wobec nich,

h. nauka rozpoznawania mechanizmów choroby wpływających na regulację uczuć, sposoby myślenia i struktura „JA”.

Program Podstawowy Psychoterapii Uzależnienia w Oddziale Dziennym

1. Uczestnicy programu:

- osoby uzależnione.

2. Czas trwania programu:

do 8 tygodni, psychoterapia grupowa trwająca codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Na czas trwania psychoterapii uzależnienia wydawane jest zwolnienie lekarskie.

3. Cele programu:

a. rozpoznanie własnego uzależnienia,

b. wspieranie wczesnej abstynencji,

c. budowanie własnej motywacji do leczenia i abstynencji,

d. praca nad zbudowaniem tożsamości osoby uzależnionej,

e. rozpoznawanie strat i powiązanie ich z zażywanymi środkami psychoaktywnymi,

f. nabycie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z głodem związanym z uzależnieniem,

g. praca nad uświadomieniem sobie faktu utraty kontroli nad zażywanymi substancjami oraz bezsilności wobec nich,

h. nauka rozpoznawania mechanizmów choroby wpływających na regulację uczuć, sposoby myślenia i struktura „JA”.

 

Program "Trening Zachowań Konstruktywnych"

1. Uczestnicy programu:

- osoby uzależnione.

2. Czas trwania programu:

12 tygodni, raz w tygodniu, czwartek godz. 18:00 - 20:00.

3. Cele programu:

rozwijanie kluczowych dla zdrowienia umiejętności z zakresu relacji z otoczeniem, obejmujące:

a. umiejętności interpersonalne: komunikacja werbalna i niewerbalna, asertywność, wyrażanie i przyjmowanie krytyki, odmawianie, wypowiadanie i przyjmowanie komplementów, proszenie o pomoc, funkcjonowanie w rodzinie,

b. umiejętności intrapersonalne: radzenie sobie ze stresem, trening relaksacji, rozpoznawanie i radzenie sobie z uczuciem złości, zwiększanie ilości zajęć przyjemnych.

 

Program "Zapobieganie Nawrotom Choroby"

1. Uczestnicy programu:

- osoby uzależnione, co najmniej po ukończonym podstawowym programie psychoterapii uzależnienia.

2. Czas trwania programu:

12 spotkań, raz w tygodniu, wtorek godz. 18:00 – 20:00.

3. Cele programu:

a. praca nad dalszym utrzymywaniem abstynencji,

b. nauka zapobiegania nawrotom choroby,

c. nauka wczesnego rozpoznawania nawrotów choroby i interweniowania na rozpoznane sygnały ostrzegawcze,

d. podnoszenie jakości komfortu trzeźwego życia.

 

Program "Psychologiczne Mechanizmy Uzależnienia"

1. Uczestnicy programu:

- osoby uzależnione.

2. Czas trwania programu:

około 28 tygodni, raz w tygodniu, wtorki  godz. 18:00 - 20:00.

3. Cele programu:

a. nauka rozpoznawania, wyrażania i kontrolowania uczuć,

b. zdobywanie wiedzy nt psychologicznych mechanizmów uzależnienia,

c. nauka umiejętności radzenia sobie ze złością,

d. nauka rozpoznawania destrukcyjnych myśli oraz zdobycie umiejętności przeformułowania ich,

e. praca nad poczuciem winy,

f. praca nad poczuciem wstydu,

g. praca nad poczuciem własnej wartości.

 

Program Podstawowy dla Osób z Syndromem Współuzależnienia

1. Uczestnicy programu:

- osoby współuzależnione.

2. Czas trwania programu:

18 tygodni, raz w tygodniu, środa w godz. 18.00 - 20.00.

3. Cele programu:

a. konfrontacja ze stereotypowym myśleniem o alkoholizmie i alkoholiku,

b. dostarczenie informacji na temat współuzależnienia i kryzysu psychologicznego,

c. uwolnienie od odpowiedzialności za pice alkoholika,

d. rozpoznanie własnych zachowań wzmacniających mechanizm iluzji i zaprzeczeń u alkoholika,

e. oswojenie z faktem nawrotów choroby w procesie zdrowienia,

f. poznanie źródeł trudności pojawiających się w relacji z trzeźwiejącym/ą alkoholikiem/czką,

g. dostarczenie informacji na temat kryzysu i interwencji kryzysowej,

h. rozpoznawanie swoich zachowań wskazujących na nadodpowiedzialność i nadkontrolę,

i. przekazanie informacji na temat przemocy oraz zbudowanie sieci wsparcia.

 

Program Podstawowy dla Osób z Syndromem DDA.

1. Uczestnicy programu: 

- osoby z syndromem dorosłego dziecka alkoholika,

- osoby uzależnione z syndromem dorosłego dziecka alkoholika , po ukończonej pełnej terapii uzależnienia. 

2. Czas trwania programu:

12 tygodni, raz w tygodniu, poniedziałek godz. 18.00 - 20.00.

3. Cele programu:

a. poznanie cech charakterystycznych dla syndromu DDA i odniesienie ich do własnego życia,

b. zapoznanie się z różnicami między funkcjonowaniem rodziny zdrowej a dysfunkcyjnej,

c.identyfikacja pacjenta z rolami jakie pełnił w rodzinie pochodzenia. Poznanie psychologicznych konsekwencji wynikających z pełnionej roli (zarówno w dzieciństwie jak i w życiu dorosłym),

d. zapoznanie się z postawami jakie w dorosłym życiu przyjmują osoby z syndromem DDA,

e. uświadomienie sobie konsekwencji psychologicznych oraz przekonań wynikających z dorastania w rodzinie dysfunkcyjnej,

f. rozpoznanie mechanizmów obronnych służących do poradzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi i psychologicznymi, wynikającymi z życia w rodzinie dysfunkcyjnej. Ich wpływ na zniekształcenie rzeczywistości,

g. edukacja dotycząca sfery emocjonalnej człowieka. Uświadomienie pacjentowi, że jedną z konsekwencji bolesnych doświadczeń emocjonalnych jest: zamrożenie uczuć lub nadwrażliwość emocjonalna,

h. rozpoznanie zasobów jak i deficytów z jakimi osoby DDA wkroczyły w dorosłość. Co może pomóc w wyznaczaniu kierunków zmiany,

i. rozpoznawanie konsekwencji wynikających z relacji emocjonalnej z osobą uzależnioną oraz z adaptacji do życia w dysfunkcji.

 

Program grupy Współuzależnienie cz. II.

1. Uczestnicy programu:

- osoby z syndromem DDA,

- osoby z syndromem współuzależnienia.

2. Czas trwania programu:

15 tygodni, raz w tygodniu, poniedziałek lub środa godz. 18.00 – 20.00.

3. Cele programu:

a. dotarcie i zrozumienie skutków współuzależnienia w myśleniu, obrazie samego siebie oraz w uczuciach,

b. poznanie prawidłowości dotyczących życia emocjonalnego, nauka konstruktywnego przeżywania, wyrażania i kontrolowania uczuć,

c. konstruktywne radzenie sobie z lękiem,

d. konstruktywne radzenie sobie ze złością,

e. konstruktywne przeżywanie wstydu i poczucia winy,

f. radzenie sobie z przygnębieniem i smutkiem,

g. rozpoznawanie i konstruktywne zaspokajanie potrzeb,

h. radzenie sobie z napięciem i stresem.

 

Program grupy Współuzależnienie cz. III

1. Uczestnicy programu:

- osoby z syndromem współuzależnienia,

- osoby z syndromem dorosłego dziecka alkoholika.

2. Czas trwania programu:

12 tygodni, raz w tygodniu, czwartek w godz.18.00 - 20.00.

3. Cele programu:

a. przybliżenie teorii i zasad związanych z asertywnością, które mają zastosowanie dla mężczyzn i kobiet w codziennym życiu otaczającej nas kultury,

b. rozwijanie umiejętności w zakresie asertywnej komunikacji z drugim człowiekiem,

c. rozpoznawanie znaczenia i roli sposobu myślenia dla funkcjonowania człowieka w wielu sferach życia,

d. budowanie świadomości własnych możliwości, zasobów i potrzeb,

e. stworzenie możliwości do przećwiczenia i utrwalenia nowych zachowań w bezpiecznych ramach grupy terapeutycznej.

 

Program Grupy Rozwoju Osobistego

1. Uczestnicy programu:

- osoby uzależnione,

- osoby z syndromem współuzależnienia,

- osoby z syndromem dorosłego dziecka alkoholika.

2. Czas trwania programu:

6 spotkań, jedno spotkanie w miesiącu przez weekend, piątek w godzinach 15.00 – 20.00, sobota 9.00 – 19.00, niedziela 9.00 – 16.00.

3. Cele programu:

a. dotarcie i uwolnienie od krzywd z okresu dzieciństwa,

b. uwolnienie od niszczącego życie gniewu,

c. dotarcie do aktu wybaczenia swoim krzywdzicielom oraz sobie samemu,

d. zbliżenie się do wewnętrznego uporządkowania, spokoju, harmonii,

e. poprawa relacji ze sobą samym i światem,

f. poznanie i uporządkowanie rozwoju swojej tożsamości – mężczyzny/kobiety.

 

Program Pogłębiony dla Osób z Syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika

1. Uczestnicy programu:

- osoby z syndromem dorosłego dziecka alkoholika.

2. Czas trwania programu:

6 spotkań, jedno spotkanie w miesiącu przez weekend, piątek w godzinach 15.00 – 20.00, sobota 9.00 – 19.00, niedziela 9.00 – 16.00.

3. Cele programu:

a. dotarcie i uwolnienie od krzywd z okresu dzieciństwa,

b. uwolnienie od niszczącego życie gniewu,

c. dotarcie do aktu wybaczenia swoim krzywdzicielom oraz sobie samemu,

d. zbliżenie się do wewnętrznego uporządkowania, spokoju, harmonii,

e. poprawa relacji ze sobą samym i światem,

f. poznanie i uporządkowanie rozwoju swojej tożsamości – mężczyzny/kobiety.Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
  3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
  9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO