Krótka historia Ośrodka
loading...
Przewiń na dół strony

Krótka historia Ośrodka

 Krótka historia Ośrodka

 • 15 maja 1995 roku Rada Miasta Szczecin podejmuje uchwałę o powołaniu Ośrodka Terapii Uzależnień, w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, forma - jednostka budżetowa,
 •   27 lutego 1999 roku Ośrodek zostaje przekształcony w Samodzielny Publiczny ZOZ – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu, forma - osobowość prawna.
 • Twórcą Ośrodka i jego pierwszym Dyrektorem przez ok. 28 lat był mgr Jerzy Moroz.

 

 

Podstawowymi celami działania Ośrodka jest:

  1) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uzależnionym od alkoholu, hazardu i innych środków psychoaktywnych oraz dorosłym członkom ich rodzin;

  2) promowanie zdrowia poprzez działalność profilaktyczną, zwłaszcza wśród osób uzależnionych i ich rodzin;

  3) udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu, hazardu, innych środków psychoaktywnych i ich rodzinom.

 

Ośrodek posiada trzy komórki organizacyjne

 

 1.  Poradnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
 2.  Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
 3.  Dział Administracyjno – Ekonomiczny.Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
 3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
 9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO